dimarts, 19 d’octubre de 2010

Communiqué de "la Catalogne Nord Décide" - Comunicat de "Catalunya Nord Decideix"

Français :
Le mouvement créé pour la mise en place d'une "Collectivité Territoriale Nord-Catalane à statut particulier au sein de la République Française" prend de l'ampleur.

Le mouvement s'internationalise avec le soutien de nombreux représentants catalanistes du Sud dont beaucoup sont les instigateurs des référendums populaires qui se déroulent actuellement au sein du "Principat de Catalunya". Parmi eux, nous bénéficions du soutien de députés (aux Parlements Catalan mais aussi Européen), des représentants de partis politiques particulièrement significatifs, des responsables économiques tels la Doyenne de la Faculté d'Économie de Barcelona ou le Directeur de SomRàdio. Nous avons également le plaisir de pouvoir compter sur le soutien du Président du réseau de résistance Québécois.
D'autre part, les adhésions de personnalités "locales" continuent (Christian Fournols, Clotilde Ripoull, Joan-Lluí Lluís, Annabelle Brunet, ...).

Les signatures sont maintenant ouvertes au public grâce à la mise en ligne du site de "la Catalogne Nord Décide" qui vous apportera également un complément d'informations : www.cnd.cat.
Vous nous trouverez également sur Facebook où nous avons déjà presque 1000 soutiens.

Vous pourrez nous rencontrer et débattre avec nous lors de la présentation que nous ferons à Prats de Molló dans le cadre de la commémoration dels "fets de Prats" à laquelle nous sommes invités à intervenir (en catalan) par l'ipecc (programme : www.ipecc.cat).

Nous comptons sur votre soutien et la diffusion de ces informations. Il est primordial pour notre culture et notre économie de ne plus être liés à la région "Languedoc-Roussillon" qui n'a aucune légitimité .


Català :
El moviment per a la creació d'una "Col.lectivitat Territorial Nord-Catalana amb estatut particular" pren importància.

El moviment s'internacionalitza amb el suport de molts representants catalanistes del Sud, molts dels quals són els instigadors dels referèndums populars que tenen lloc actualment al "Principat de Catalunya". Entre aquests, beneficiem del suport de diputats (als Parlaments de Catalunya però també Europeu), de representants de partits polítics particularment significatius (ERC, Reagrupament, Solidaritat Cat., Els Verds, ...), de responsables econòmics com la Degana de la Facultat d'Economia de Barcelona o el Director de SomRàdio. Igualment tenim el plaer de poder comptar amb el suport del President de la Xarxa de Resistència del Quebequès.
D'altra banda, les adhesions de personalitats més "locals" continuen : Christian Fournols, Clotilde Ripoull, Joan-Lluís Lluís, Annabelle Brunet, ... (veure a la web pels càrrecs).

Ara les signatures estan obertes al públic gràcies a la creació del siti bilingüe de "Catalunya Nord Decideix" que també us donarà un complement d'informacions : www.cnd.cat .
Ens trobareu també al Facebook on ja tenim uns 1000 suports.

Ens podreu conèixer i debatre amb nosaltres a la reunió de presentació que farem a Prats de Molló en el marc de la commemoració dels "Fets de Prats" a la qual estem convidats a intervenir (en català) per l'ipecc (programa : www.ipecc.cat). Estareu informats de les altres reunions que organitzarem.

Comptem amb el vostre suport i la difusió d'aquestes informacions. És primordial per la nostra cultura i la nostra economia de no ser més lligats a la regió "Llenguadoc-Rosselló" que no té cap legitimitat.


La Catalogne Nord Décide
Catalunya Nord Decideix
www.cnd.cat

catalunyanorddecideix@gmail.com

dimecres, 13 d’octubre de 2010

Presentation à Prats - Presentació a Prats

Le dimanche 24 octobre, la plateforme "La Catalogne Nord Décide" est invitée à présenter le mouvement à Prats de Molló dans le cadre de la commémoration dels "Fets de Prats" à l'initiative de l'ipecc (programme et informations : http://ipecc.cat/).
Les différentes interventions se feront en catalan.

El diumenge 24 d'octubre, la plataforma "Catalunya Nord Decideix" està convidada a presentar el moviment a Prats de Molló en el marc de la commemoració dels "Fets de Prats" a càrrec de l'ipecc (programa i info : http://ipecc.cat/).
Les diferents intervencions es faran en català.

dimarts, 24 d’agost de 2010

Donen suport al manifest / Soutiennent le manifeste

CAT : per veure el manifest, mireu els articles més antics. Aquí presentem una part dels que han signat el manifest en només un més (polítics, associacions, comerciants, ...)
FR : pour voir le manifeste, regardez les messages plus anciens. Nous présentons ici une part de ceux qui ont signé le manifeste en seulement un mois (politiques, associations, commerçants, ...)

Pierre Becque, botigues Cantagrill & Visca, Jean-Pierre Cot, Lluís Colet, Jordi Barre, Mickael Millet, la Llibreria Catalana, Chantal Bruzi, Jaume Roure, Daniel Fita, Unitat Catalana, Virginie Barre, Llorenç Planes, Daniel Rossignol, Jaume Pol, Enric Balaguer, Marie-Claude Conte Gregoire, Joan Pere Le Bihan.

Constitutció de l'associació

CAT : Ja està, hem presentat l'associació a Prada de Conflent. Aquí teniu els membres de la mesa :

President : Brice Lafontaine
Vice presidents : Pierre-Hugues Bourlon Demange i Pierre Becque
Secretària : Valèria Ripoll
Tresorer : Fabien Cantagrill

Per a formar-ne part, gràcies per enviar un correu electrònic.
Pour faire partie de l'association, merci d'envoyer un mail.

Tenim el plaer d'anunciar-vos que alguns habitants de Morellàs i les illes s'han manifestat per a realitzar un referèndum.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que des habitants de Maureillas-las-illas se sont manifesté pour organiser un référendum.

dilluns, 16 d’agost de 2010

Presentació de la plataforma

Français :
La plateforme a de plus en plus de supports : politiques, culturels, personnalités de la "société civile" de tout type.
Nous continuons à enregistrer les suports et arrivons à un de nos objectifs : la création de la plateforme.
- Nous présenterons le bureau de l'association, ceux qui s'engagent en la création de "Catalunya Nord Decideix".
- Nous publierons une première liste de supports qui se sont manifestés en seulement mois qui vient de passer depuis l'appel à l'union des nord-catalans qui s'est fait au Castillet.
- Nous parlerons également de la possibilité d'organiser un ou plusieurs référendums.

Vous êtes donc conviés à cette présentation à la salle du Foirail à Prada de Conflent (Prades) ce Vendredi 20 aôut à 17h.


Català :
La plataforma té de més a més suports. Polítics, culturals, personalitats de la "societat civil" de tot aspecte. Continuem enregistrant els suports però ara arribem a un termini : la constitució de la plataforma.
- Es presentarà la mesa de l'associació, els que es comprometen en la creació de "Catalunya Nord decideix".
- Es publicarà una primera llista de suports que s'han manifestat al llarg del més que acaba de passar, després de la crida a la unió de les forces vives de Catalunya nord que es va fer al Castellet.
- Parlarem igualment de la possibilitat d'organitzar referèndums a un o més poble(s).

Esteu convidats a aquesta presentació a la Sala del Foirail a Prada de Conflent el Divendres 20 d'agost a les 17h

dissabte, 17 de juliol de 2010

Manifest per una Catalunya Nord autònoma

Si esteu interessats, envieu un correu electrònic a catalunyanorddecideix@gmail.com.

FR
Avec la réforme des collectivités territoriales, un redécoupage des régions et des départements est prévu en 2014.
Les catalans doivent saisir cette opportunité et ne pas laisser notre département être disloqué ou intégré dans une nouvelle région créée artificiellement, mais au contraire s’affirmer.
Afin d’obtenir la reconnaissance et le développement des spécificités (culturelles et économiques) qui sont les nôtres, les habitants des Pyrénées-Orientales sont conviés à rejoindre la plate-forme “Catalunya Nord Decideix”.

L’objectif de ce mouvement est d’obtenir la création d’une collectivité territoriale catalane à statut particulier au sein de la République Française.
Les signataires de ce manifeste soutiennent cette initiative populaire et s’engagent à participer à sa promotion.

CAT
Amb la reforma de les col·lectivitats territorials, una redistribució de les regions i departaments s'ha previst al 2014.
Els catalans han d'agafar aquesta oportunitat i no permetre que el nostre departament sigui desintegrat o integrat en una nova regió creada artificialment, però al contrari reafirmar la seva posició.
Per a obtenir el reconeixement i el desenvolupament de les nostres especificitats (culturals i econòmics) els habitants dels Pirineus Orientals estan convidats a unir-se a la plataforma "Catalunya Nord Decideix”.

L'objectiu d'aquest moviment és obtenir la creació d'una col·lectivitat territorial catalana amb estatut particular al si de la República Francesa.
Els signants d'aquest manifest donen suport a aquesta iniciativa popular i es comprometen a participar en la seva promoció.

catalunyanorddecideix@gmail.com

Crida a la creació de la plataforma "Catalunya Nord Decideix"

Ja fa molts anys que pertanyem a la regió Llenguadoc-Rosselló. El nostre departament havia estat creat respectant gairebé els límits del nostre territori. Però avui el projecte de modificació del sistema de les col·lectivitats territorials debilitarà la potència del departament a favor de la regió amb la qual no tenim cap vincle històric.
La Catalunya Central està realitzant un procés de referèndums per a consultar el poble sobre el seu futur. Tot i que el context sigui diferent, hem d'inspirar-nos d'aquest sistema. Si el poder no vol demanar al poble el que vol, el poble ha d'expressar-se ell mateix.

Per això, decidim cridar a la mobilització. Nosaltres també volem tenir dret de decidir. No volem més pertànyer a una regió que no ens respecta i que ens roba. Al sud, voten per a la independència. Encara aquest dissabte quasi 1,5milions de catalans van manifestar a favor del seu dret de decidir.
No tenim la mateixa situació política i no es tracta d'independència, aquí no tenim cap representació territorial que ens respecti. Llavors, volem la creació d'una col·lectivitat territorial pròpia amb estatut particular.
Cridem a totes les entitats, polítiques, culturals, institucionals, etc... i a les persones mateixes a unir-se amb nosaltres per a crear una Plataforma "Catalunya Nord Decideix".

La conferència de premsa tindrà lloc el divendres 16 de juliol a les 11h a la Casa Païral (entrada del Castellet a Perpinyà) per a presentar el projecte i els terminis.

Français

Appel à la création de la plateforme "Catalunya Nord Decideix" - "La Catalogne Nord décide"

Cela fait de nombreuses années que nous faisons parti de la région Languedoc-Roussillon. Notre département a été créé en respectant à peu près les limites de notre territoire. Mais aujourd'hui le projet de modification des collectivités territoriales anihilera le département en faveur de la région avec laquelle nous n'avons aucun lien historique.
La Catalogne centrale est en train de procéder à des référendums pour consulter le peuple sur son futur. Bien que le contexte soit différent, nous devons nous inspirer de ce système. Si le pouvoir ne veux pas demander au peuple ce qu'il veut, le peuple doit s'exprimer lui-même.

Voilà pourquoi nous décidons d'appeler à la mobilisation. Nous voulons nous aussi avoir le droit de décider (de notre futur). Nous ne voulons plus appartenir à une région qui ne nous respecte pas et qui nous vole. Au sud, ils votent pour l'indépendance. Encore ce samedi quasiment 1,5 millions de catalans ont manifesté pour ce droit à décider eux-même.
Nous n'avons pas la même situation politique et il ne s'agit pas d'indépendance, ici nous n'avons aucune représentation territoriale qui nous respecte.
Nous souhaitons donc la création d'une collectivité territoriale catalane à statut particulier. Nous appelons toutes les entités, politiques, culturelles, institutionnelles, etc... et chaque personne à nous rejoindre pour créer la plateforme "Catalunya Nord Decideix" - "La Catalogne Nord Décide".

catalunyanorddecideix@gmail.com

Brice Lafontaine
i
Pierre-Hugues Bourlon Demange